Deponovanje otpada

Iznošenje i transport komunalnog i neopasnog industrijskog otpada na gradsku deponiju