O nama

Komunalno preduzeće je formirano Rešenjem Narodnog odbora Gradske opštine Kovin br. 2993/52 od 25.06.1952. godine tako što je dotadašnje Stambeno preduzeće ”Dom” prevedeno u privrednu komunalnu ustanovu pod firmom – Komunalna ustanova ”Uređaj” radi obavljanja delatnosti: upravljanjem javnim stambenim zgradama i placevima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje gradskih ulica i snabdevanje građanstva pijaćom vodom i odvođenje atmosferskih voda.

Narodni odbora Sreza Kovinskog Rešenjem broj 5888/53 od 09.07.1953. godine odobrio je promenu naziva Komunalne ustanove ”Uređaj” u Komunalnu ustanovu ”Komunalac” Kovin koju od Sreza Kovinskog preuzima Narodni odbor opštine Kovin počev od 01.01.1956. godine, svojim Rešenjem br. 1424 od 09.03.1956. godine.

Skupština opštine Kovin je svojim Rešenjem broj 01-2533/64 od 25.03.1964. godine odredila Komunalnu ustanovu ” Komunalac” kao samostalnu ustanovu koja se finansira po principu dohotka počev od 01.01.1964. godine.

Komunalna ustanova ”Komunalac” dana 04.04.1966. godine menja naziv u Komunalno preduzeće ”Komunalac” Kovin. Komunalno preduzeće ”Komunalac” Kovin upisuje se u registar Okružnog privrednog suda u Pančevu Rešenjem Fi br. 190/67-2 od 15.05.1967. godine sa sledećim predmetom poslovanja: održavanje, izgradnja i eksploatacija gradskog vodovoda i kanalizacije, održavanje, izgradnja i zaštita zelenih površina i drvoreda, izgradnja, održavanje i popravka ulica, trotoara, propusta i kejeva, održavanje pijaca i vašara, održavanje čistoće u gradu (čišćenje ulica, iznošenje smeća iz stanova stambenih zgrada), polivanje ulica, travnjaka i parkova, pogrebne usluge, nabavka i prodaja pogrebne opreme i održavanje groblja, dimničarske usluge i dr.

Komunalnom preduzeću ”Komunalac” 1970. godine pripaja se Komunalno zanatsko- uslužno preduzeće ”Usluga ”iz Kovina. 1976. godine formirana je Radna organizacija ”Banat” koja u svom sastavu imala OOUR ”Komunalac” – Gradsko zelenilo, OOUR – Vodovod, OOUR – Kanalizacija, OOUR – Čišćenje javnih površina, OOUR- Iznošenje smeća i OOUR – Ostale komunalne delatnosti. 1981. godine RO ”Banat” je prestala da postoji usled izdvajanja OOUR-a u posebne Radne organizacije.

1990. godine Odlukom SO-e Kovin od postojeće RO formirano je Javno preduzeće za stambeno komunalnu delatnost ”Kovinski komunalac” Kovin koje je 1991. godine spojeno sa Javnim preduzećem ”Grad-Kovin” i nastavilo da posluje pod nazivom Javno preduzeće za stambeno komunalnu delatnost ”Crvenka” Kovin.

1993. godine promenjena je firma i umesto naziva ”Crvenka” vraćen je naziv ”Kovinski komunalac” kao tradicionalni naziv komunalnog preduzeća u opštini Kovin. Osnovni okvir poslovanja predstavljalo obavljanje komunalnih delatnosti za potrebe naseljenog mesta Kovin sa postupnim proširivanjem njihovog obavljanja na sva naseljena mesta u opštini Kovin u skladu sa Odlukama Skupštine opštine Kovin o uslovima, načinu i poveravanju obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti na prvom mestu proizvodnja i distribucija vode, tako da su počev od 1998. godine, na osnovu Odluka SO-e Kovin i posebnih ugovora sa pojedinim Mesnim zajednicama preuzimani na upravljanje seoski vodovodi, a počev od 2006. godine, prvo na osnovu posebnih ugovora sa MZ a od 2007. godine na osnovu Odluke SO-e Kovin o komunalnom uređenju naseljenih mesta u opštini Kovin obavljanje poslova iznošenja
i deponovanja smeća.

U toku su zajedničke aktivnosti sa predstavnicima lokalne samouprave i mesnim zajednicama oko prikupljanja svih neophodnih podataka u vezi izrade ugovora i godišnjih programa, na osnovu skupštinskih odluka od 26.11.2014. godine o preuzimanju od strane JP ”Kovinski komunalac” Kovin poslova uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanju i drugih poslova pogrebne delatnosti na teritoriji opštine Kovin, kao i poslova upravljanja i održavanja pijaca na teritoriji opštine Kovin.

Zakonski okvir

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća i predstavlja pravni osnov za izradu Programa poslovanja su sledeći propisi:

 • Zakon o javnim preduzećima (”Sl.Glasnik RS” br. 15/2016 i 88/2019).
 • Zakon o komunalnim delatnostima (”Sl.Glasnik RS” br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018).
 • Zakon o javnim nabavkama (”Sl.Glasnik RS” br. 124/2012).
 • Zakon o privrednim društvima (”Sl.Glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).
 • Zakon o planiranju i izgradnji (”Sl.Glasnik RS” br. 72/209 i dr.).
 • Zakon o stanovanju (”Sl.Glasnik RS” br. 50/1992 i dr.).
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada (”Sl.Glasnik RS” br. 4/1995 i dr.).
 • Zakon o radu (”Sl.Glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014. 13/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje).
 • Zakon o javnoj svojini (”Sl.Glasnik RS” br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020).
 • Zakon o računovodstvu (”Sl.Glasnik RS” br. 62/2013.).
 • Zakon o reviziji (”Sl.Glasnik RS” br. 62/2013.).
 • Zakon o upravljanju otpadom (”Sl.Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10.).
 • Zakon o zaštiti potrošača (”Sl.Glasnik RS” br. 62/2014).
 • Zakon o sprečavanju zlostavljanju na radu (”Sl.Glasnik RS” br. 36/2010).
 • Zakon o zaštiti životne sredine (”Sl.Glasnik RS” br. 135/04 i dr.).

Posebne propise koji uređuju poslovanje preduzeća predstavljaju Odluke Skupštine opštine Kovin kojim je uređen način i uslovi obavljanja pojedinih komunalnih delatnosti